Symud Ymlaen Wrth Adfer

Pontio’r Bwlch Rhwng Gwasanaethau Triniaeth a Chyd-gymorth

Elusen wedi’i lleoli yng nghanolbarth Cymru yw Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu. Yn ystod y chwe blynedd diwethaf, y mae wedi cefnogi gwaith i ddatblygu a gweithredu rhaglenni ymyrraeth sy’n canolbwyntio ar adferiad gydag amrywiaeth o ddarparwyr gwasanaeth a phartneriaid ledled Cymru. Nod Symud Ymlaen wrth Adfer (MOIMR) yw cefnogi gwaith i ddatblygu cyd-gymorth a chefnogaeth gan gymheiriaid fel elfen allweddol wrth ddarparu triniaeth ar gyfer caethiwed i gyffuriau ac alcohol. Mae’r rhaglen yn anelu i weithredu fel elfen allweddol i bontio triniaethau ffurfiol a’r gymuned cyd-gymorth. Maent yn hyfforddi unigolion sydd wedi derbyn triniaeth ac sy’n cymryd rhan yn weithredol mewn cynlluniau cyd-gymorth i gyflwyno rhaglen gwaith grŵp 12 sesiwn i ddynion a menywod sy’n paratoi i symud ymlaen oddi wrth driniaeth ffurfiol. Bydd y cymheiriaid hyn yn cynnal grwpiau ochr yn ochr â staff allweddol o’r gwasanaethau cyffuriau ac alcohol, sydd yn cyd-arwain y grwpiau a hefyd yn gweithredu fel hyrwyddwyr y rhaglen o fewn eu sefydliadau eu hunain.

Moving on in my recovery

Mae Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu yn gweithio gyda darparwyr triniaethau a grwpiau adfer ledled Cymru. Er enghraifft, dros y 18 mis diwethaf, mae’r rhaglen MOIMR wedi cael ei rhoi ar waith yn Aberystwyth, Bangor, Y Barri, Aberhonddu, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Hwlffordd, Llanelli, Merthyr, Castell-nedd, Y Drenewydd, Pontypridd, Port Talbot, Y Rhondda ac Abertawe. Mae’r Bwrdd Cynllunio Ardal wedi rhoi comisiwn i weithredu MOIMR ar draws chwe rhanbarth Gogledd Cymru.

Mae MOIMR yn parhau i ehangu ar draws Cymru. Ceir tri rheswm posibl am ei lwyddiant: yn gyntaf, nodau’r prosiect (hy, ei nod yw pontio’r bwlch rhwng gwasanaethau triniaeth a chyd-gymorth); yn ail, y modd y’i datblygwyd (hy, yn seiliedig ar brofiadau pobl sy’n gwella eu hunain, a chlinigwyr profiadol); ac yn drydydd, y dull o’i gyflwyno (hy, ar y cyd â staff triniaeth a’r bobl sy’n ymwneud â chyd-gymorth).

Datblygwyd y rhaglen yn seiliedig ar sgyrsiau â mwy na 100 o bobl sy’n gwella a chlinigwyr drwy ofyn iddynt pa destunau oedd yn bwysig i’w trafod wrth adael gwasanaethau triniaeth, a thrwy ofyn iddynt pa strategaethau a thechnegau fu’n fwyaf buddiol. Mae’r rhaglen yn trafod llawer o destunau sy’n ymwneud â lles meddyliol, ymdrin â phroblemau anodd fel colled, gwarthnod, cywilydd, llithro’n ôl, a ffyrdd ymarferol o wella bywyd. Maer holl destunau a drafodir a’r strategaethau a ddefnyddir yn seiliedig ar ddamcaniaethau seicolegol a thechnegau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n gweithio yn ymarferol. Un o gryfderau gwirioneddol y rhaglen yw’r defnydd o drosiadau a delweddau er mwyn dod â’r cysyniadau a’r materion heriol a drafodir yn fyw.

Yn sgil y rhaglen, cafwyd manteision pellgyrhaeddol i gyfranogwyr, ac i hwyluswyr, fu ar adegau’n hynod rymusol. Rydym yn falch dros ben â’r effaith y mae’r rhaglen wedi’i chael a’r modd y gall greu cyswllt allweddol i bontio’r bwlch rhwng gwasanaethau triniaeth a chyd-gymorth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.