Hafan

Annwyl Gydweithwyr,

Rydym yn hynod falch o gyflwyno’r pedwerydd rhifyn o newyddlen Bwrdd Cynllunio Ardal Wordcloud cymraegGogledd Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau.

Mae’n darparu diweddariadau ar waith y Bwrdd Cynllunio Ardal a gweithgareddau cysylltiedig.  Y neges allweddol yn y rhifyn hwn yw dathliadau’r mis Adfer a gynhaliwyd yn ystod mis Medi a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau darllen am y gweithgareddau a gynhaliwyd a’r storïau pwerus yr ydym wedi bod yn ddigon ffodus i’w derbyn.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf, yn ôl yr arfer, wedi bod yn gyfnod prysur iawn i’r tîm a’i bartneriaid ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr eich cymorth parhaus i ddatblygu agenda’r BCLl a’i raglen waith.  Rydym wedi gweld llawer o uchafbwyntiau ac wrth gwrs heriau ond credaf ein bod yn gwneud cynnydd sefydlog.  Mae arweinyddiaeth y BCLl wedi newid yn sylweddol ers i’n cyn Gadeirydd Andrew Jones adael a chyn hynny ymddeoliad T/ACC Shaw.  Bydd colled fawr ar ôl cyfraniad sylweddol y ddau i’r BCLl.  Rwy’n falch o ddweud er hynny ein bod wedi sicrhau arweinwyr newydd sef Lee Robinson, Cyfarwyddwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Andy Jones, Pennaeth yr Uned Gyflawni Leol, Gwasanaeth Prawf.

Mae datblygiadau positif allweddol y cyfnod hwn yn cynnwys:

Sefydlu Gwasanaeth Ymgysylltiad Defnyddwyr Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl ar y Cyd – Caniad

Cwblhau prosiect ymchwil a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaeth i gael gwell dealltwriaeth o effaith Sylweddau Seicoweithredol newydd

Sefydlu grŵp adolygu gwenwyn cyffuriau angheuol fel rhan o’r strategaeth i ostwng marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau.

Parhau i ddatblygu’r Is-grŵp Plant a Phobl Ifanc a’r fforymau arfer gorau

Ymdrechion i gynyddu mynediad at gymorth Cydfuddiannol

Gweithio’n barhaus i ostwng y baich y mae alcohol yn ei roi ar wasanaethau’r sector cyhoeddus

Cynnydd parhaus wrth i ogledd Cymru adrodd a pherfformio yn erbyn dangosyddion perfformiad allweddol LlC

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau darllen am y rhain a meysydd gwaith eraill.

Cawsom adborth positif am y fformat newydd felly rydym wedi cadw ato ar gyfer y pedwerydd rhifyn.  Os oes gennych unrhyw sylwadau pellach neu i gynnwys straeon yn rhifynnau’r dyfodol, cysylltwch â Rhiannon Mair.

Dymuniadau gorau

Vicky

 

 

Advertisements