Mis Adfer – Medi 2015

Egwyddorion y Mis Adfer

Mae mis Medi bellach yn cael ei adnabod yn rhyngwladol fel y Mis Adfer – cyfnod o ddathlu lle bydd cymdeithas o bobl mewn adferiad yn gwisgo piws (y lliw rhyngwladol ar gyfer adferiad).

recovery month

Drwy sefydlu’r mis, bwriedir chwalu gwarthnodau drwy ‘Ddangos Adferiad yn Glir’.  Mae Gogledd Cymru unwaith eto wedi dangos ei gefnogaeth drwy ymuno i gynnal rhestr hir o weithgareddau er mwyn cyflawni’r nod yma o Ddangos Adferiad yn Glir.  Caiff adferiad fel arfer ei ddiffinio a’i ddehongli mewn amryw o ffyrdd, ac nid yn unig yn gysylltiedig â sylweddau neu iechyd meddwl. Rydym yn byw mewn byd o ddiffyg sy’n seiliedig ar ystyriaethau ynghylch diffyg, ac mae’r Ymgyrch Adfer yn galluogi cymdeithas i feddwl mewn ffordd wahanol – yn enwedig o ran meddwl yn seiliedig ar Asedau a Datblygiad Cymunedol yn seiliedig ar Asedau (ABCD). #Recoverymonth

Gweithgareddau

1af Medi – Dechrau’r mis Adfer gyda Chynhadledd Genedlaethol yr UKRF (Ffederasiwn Adfer y Deyrnas Unedig). Teithiodd aelodau o Champions House i Fanceinion ar gyfer y gynhadledd ‘Stories of Hope:Transforming Our Communities, ac roedd y diwrnod yn cynnwys unigolion a oedd wedi’u hadfer o bob rhan o’r DU.  Ymunodd aelodau SCARF hefyd â Leigh Proctor (SMART Recovery) i gymryd rhan mewn gweithdy ar Gyd-gymorth a Chymorth i Gymheiriaid.

Recovery 1
Cynhadledd ‘Transforming Our Communities’

4ydd Medi – Dechreuodd tîm bach o AGRO ar daith chwe diwrnod 100 milltir o hyd ar draws arfordir Gwynedd a Môn.  Rhestrwyd y digwyddiad hwn, ynghyd â’r holl ddigwyddiadau eraill yng Ngogledd Cymru yn y calendr rhyngwladol o ddigwyddiadau Adfer.

Agro


6ed  Medi  – aeth aelodau o Champions House/CAIS a SCARF ar Daith Gerdded Adfer Caer, yr un gyntaf a drefnwyd erioed.  I goroni’r digwyddiad, cafwyd cerddoriaeth/comedïwr a dawns wedi’i pherfformio gan Fallen Angels.  I ychwanegu at y daith gerdded, roedd Crïwr y Dref a Chyfarwyddwr yr UKRF Alistair Sinclair yn bresennol.

Recovery walk


Dydd Gwener 1af – Dydd Sadwrn 12fed Medi – Aeth bysus mini o bedair sir yng Ngogledd Cymru i Durham i dreulio’r noson yng Nghadeirlan y ddinas.  Treuliodd pawb y noson yn ceisio cysgu ar lawr caled yng nghwmni 200 o bobl eraill cyn y daith gerdded ar y dydd Sadwrn.  Roedd y tywydd yn wael, ond yr awyrgylch yn anhygoel.


Dydd Sadwrn 26ain Medi – Dathlodd Champions House ei Ben-blwydd 1af a’r digwyddiad ‘Undod yn y Gymuned’.  Roedd y diwrnod yn cynnwys stondinau, cystadleuaeth dalentau, taith gerdded adfer, comedïwr, barbeciw, fan hufen iâ syrpreis, cornel y beirdd a raffl, a rhyddhau 100 o falwnau heliwm piws (pydradwy) ac arnynt dagiau adfer. Daeth llif parhaus o 100 a mwy o bobl i fwynhau’r diwrnod.

Recovery 2


Dydd Mawrth 29ain Medi – dyddiad lansio Premier hir-ddisgwyliedig y Ffilm ‘Flipped It’.  Daeth cannoedd ynghyd yn Theatr Bae Colwyn i wylio’r ffilm 50 munud o hyd am unigolion o Ogledd Cymru sydd wedi cefnu ar fywyd o droseddu a chyffuriau.  Comisiynwyd y ffilm gan Heddlu Gogledd Cymru, ac aeth Eternal ati i greu’r ffilm drwy drefnu bod swyddogion rheng flaen yn ei chynhyrchu.

Recovery 3


Dydd Mercher 30ain Medi – Dathlodd SCARF (Ffederasiwn y Chwe Sir yn Cyflawni Adferiad) ei lansiad gyda 100 o fuddiolwyr yng Nghyfnewidfa Bae Colwyn.  Cyflwynwyd y digwyddiad hwn heb fandad wedi’i gomisiynu, ond bu SCARF yn ddiolchgar iawn am gyllid oddi wrth y Bwrdd Cynllunio Ardal er mwyn gwneud hynny.  Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyfweliad ar y llwyfan â CAIS ac Adfer SMART, darlun oedd yn cael ei baentio drwy gydol y digwyddiad, Straeon am Adferiad a chomedïwr.

Recovery 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.