Gwasanaeth In2Change

Astudiaeth Achos 1

Cafodd Andrew* sy’n 15 oed ei atgyfeirio i in2change gan ei ysgol. Teimlwyd fod defnyddio canabis yn cael effaith niweidiol ar ei addysg yn ogystal â rhannau eraill o’i fywyd.

Cafodd gweithiwr in2change gyfarfod ag Andrew ac esboniodd pa gymorth y gallai in2change ei gynnig. Roedd Andrew yn awyddus i gymryd rhan ac roedd yn dymuno gweithio ar ei arferion defnyddio canabis.

Yn ystod sesiynau Andrew archwiliwyd pynciau megis pwysau cyfoedion, ysgogiad a manteision gostwng canabis. Canolbwyntiwyd yn arbennig ar yr effeithiau ar ei iechyd corfforol, iechyd meddwl a’i ysgogiad i newid. Archwiliwyd problemau dicter hefyd a thrafodwyd sbardunau sy’n gysylltiedig â’r problemau hynny, gan annog defnyddio strategaethau amrywiol i ymdrin â nhw. Rhoddwyd cyfle i’r unigolyn ifanc fynychu gweithgareddau i ddifyrru a dewisodd gymryd rhan ynddynt.

Yn ystod ei sesiynau gyda in2change, yn dilyn rhywfaint o addysg am y pwnc, daeth Andrew i gydnabod fod ei ddefnydd o ganabis yn broblem. Dewisodd Andrew ostwng ei lefelau defnyddio canabis i ddechrau a llwyddodd i wneud hynny’n dda. Aeth ymlaen wedyn i roi’r gorau i ddefnyddio unrhyw sylweddau o gwbl, a oedd yn gynnydd enfawr iddo, ar ôl cael effaith bositif iawn ar sawl maes yn ei fywyd.

Astudiaeth Achos 2

Atgyfeiriodd Rob*, 14 oed, ei hun i in2change ar ôl mynychu’r siop wybodaeth gyda’i ffrindiau. Roedd Rob yn poeni’n fawr am ei ddefnydd o ganabis ac roedd am gael cymorth i roi’r gorau iddi. Cafodd Rob gyfarfod â gweithiwr in2change ac fe ystyrion nhw y gylched newid. Roedd yn amlwg ei fod yn y cam gweithredu yn paratoi ac yn cynllunio ar gyfer newid. Roedd gan Rob ddealltwriaeth lawn o’i broblemau a sut y gallai fynd i’r afael â nhw. Yn ystod ei sesiynau edrychodd ar addysg, ysgogiad, atal atgwymp a sbardunau / sefyllfaoedd risg, yn ogystal â dyfodol positif.

Bu Rob yn agored i in2change am oddeutu 18 mis ac ymgysylltodd yn dda â phob aelod o’r tîm staff yn ogystal â’i weithiwr penodol. Gallai gydnabod fod raid iddo ymdrin â nifer o wahanol broblemau ar y cyd i gyflawni’r canlyniad dewisedig. Roedd yn agored ac yn onest â’r staff bob amser a gallai drafod a lleisio ei feddyliau a’i deimladau mewn ffordd aeddfed iawn. Cymerodd Rob ran mewn amryw o weithgareddau i ddifyrru, a dywedodd ei fod wedi mwynhau hynny. Roedd hyn yn rhoi cyfle iddo gwrdd â phobl ifanc eraill a mynd ag ef allan o’i ardal leol a’i barth cysur, gan roi cynnig ar weithgareddau newydd na fyddai o bosibl wedi cael cyfle i’w gwneud fel arall.

Llwyddodd Rob i ostwng cyfanswm y canabis yr oedd yn ei ddefnyddio yn fawr a gwnaeth gynnydd mawr mewn meysydd eraill o’i fywyd hefyd. Mae’n dal i gael ei wahodd i weithgareddau i ddifyrru ac mae’n bwriadu eu mynychu a fydd hefyd yn golygu ei fod yn cael cymorth parhaus gan y tîm.

Gweithiodd In2change yn agos â mam Rob hefyd gan roi cymorth iddi ar adegau anodd. Bydd mam hefyd yn dechrau cwrs rhiantu (Drug Proof Your Kids) gyda’r tîm ym mis Ebrill/Mai 2016. Wrth lenwi ffurflenni gwerthuso gyda Rob a’i fam, teimlai’r ddau fod in2hcange wedi bod o gymorth ac yn fanteisiol i’r cynnydd positif yr oedd wedi’i wneud, nid yn unig o ran defnyddio canabis, ond hefyd mewn meysydd eraill o’i fywyd, megis amser hamdden a pherthnasau.

 

Advertisements