Grŵp Adolygu Gwenwyno Angheuol gan Gyffuriau

 Mae Llywodraeth Cymru angen i Fyrddau Cynllunio Ardal i gael systemau ar waith i adolygu marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau ar draws ein rhanbarth. Mae lleihau marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau yn ddangosydd canlyniadau sylweddol yn Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru – Gweithio gyda’n Gilydd i Leihau Niwed. Mae eu canllawiau yn rhoi cyfarwyddyd clir ar y camau sydd angen eu cymryd a’r gweithdrefnau gofynnol, sy’n cynnwys:

  • Gweithredu effeithiol ar draws pob ardal Bwrdd Iechyd yng Nghymru o’r gwersi presennol a ddysgwyd ac argymhellion sy’n ymwneud ag atal gwenwyno angheuol gan gyffuriau a heb fod yn angheuol.
  • Ymateb amserol i wenwyno angheuol gan gyffuriau ar lefel leol, gan gynnwys casglu gwybodaeth ac eglurhad am amgylchiadau’r farwolaeth. Cydweithio blaengar ac effeithiol rhwng y rheini sydd â rôl ymchwilio statudol a rhai sy’n gyfrifol am gynnal adolygiadau o achosion, gan sefydlu gwersi a ddysgwyd ac argymhellion ar gyfer atal gwenwyno angheuol gan gyffuriau a heb fod yn angheuol.
  • Gwybodaeth ac argymhellion wedi’u sefydlu ar lefel leol fel y dosbarthwyd i lefel Byrddau Iechyd (APB) a’r Bwrdd Gweithredu Cenedlaethol i’w hystyried a’u gweithredu’n genedlaethol.

Y Sefyllfa bresennol ers mis Medi 2015 bu cynllunio a hyfforddi yn digwydd i nodi’r personél a’r prosesau allweddol sydd eu hangen i sefydlu Grŵp FDPR ymarferol ar draws Gogledd Cymru. Mae angen cymryd camau i sicrhau bod yr holl siroedd ar draws y rhanbarth yn cael eu cynrychioli a bod yr asiantaethau a’r staff cywir wedi’u cynnwys ar y grŵp adolygu i sicrhau y gellir cyrraedd y canlyniadau. Mae dros 40 o staff allweddol wedi eu nodi sy’n fwy na dwbl unrhyw ranbarth arall ar draws Cymru.

Arweiniodd argymhellion gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, at gyfarfodydd gyda Chrwneriaid Gogledd Cymru a chysylltu gyda’u swyddogion fel elfen integrol i’r broses. Bydd adolygiadau ar draws Gogledd Cymru yn cychwyn yn bennaf o ganlyniad i’r ohebiaeth rhwng swyddogion y crwner a’r cydlynydd adolygu achosion APB, proses a ystyrir yn arfer gorau. Ar adeg roedd yr adroddiad hwn yn cael ei lunio, roedd hyfforddiant ar gyfer y rhai sy’n defnyddio’r gronfa ddata adolygiad yn parhau. Bydd Tîm Cefnogi’r Bwrdd Cynllunio Ardal yn parhau i gymryd y darn hwn o waith yn ei flaen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.