Grŵp Adolygu Gwenwyn Cyffuriau Angheuol Gogledd Cymru

Mae Safonau Craidd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau yn mynnu fod Byrddau Cynllunio Ardal yn rhoi systemau ar waith i adolygu marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau a digwyddiadau sydd bron â bod yn angheuol.  Mae gostwng marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau yn ddangosydd canlyniad arwyddocaol yn Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru – Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed

Dosbarthwyd canllawiau gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2014 i bob rhanddeiliad sydd â chylch gwaith i ostwng achosion o wenwyn cyffuriau angheuol ac nad ydynt yn angheuol sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.  Roedd Grŵp Marwolaeth sy’n Gysylltiedig â Chyffuriau blaenorol gogledd Cymru wedi cytuno rhoi’r gorau i gyfarfod nes bo’r canllaw newydd hwn wedi’i ddosbarthu.

Y Sefyllfa Bresennol

Dechreuodd y prosesau adolygu yn y gogledd ar 1 Mehefin 2016 a digwyddodd y Farwolaeth Cysylltiedig â Chyffuriau gyntaf i gael ei hadrodd ar noson y lansiad. Mae dwy farwolaeth arall wedi’u cofnodi ers y lansiad.

Mae cyfathrebu yn digwydd â grwpiau AGCA eraill ledled Cymru i bennu ymarfer gorau er mwyn cynnal elfen adolygu’r broses. Gohiriwyd adolygiad cyntaf gogledd Cymru ar ôl i bryderon gael eu mynegi am y dull o rannu’r wybodaeth ag aelodau’r Grŵp Adolygu. Cynhaliwyd yr Adolygiad GCA cyntaf yng ngogledd Cymru ar 6 Hydref lle trafodwyd tair marwolaeth.

Mae union gyfansoddiad y grŵp Adolygu yn parhau. Pwrpas y broses adolygu yw dysgu gwersi o unrhyw farwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau yn y gogledd ac yna gweithredu argymhellion a fydd yn helpu i hwyluso’r gwersi hyn ac ychwanegu gwerth at drefniadau partneriaethau presennol.

Camau Nesaf

Asesu aelodaeth y Grŵp Adolygu GCA yn barhaus er mwyn sicrhau fod y broses yn cael budd o gael yr unigolion cywir ym mhob asiantaeth bartner  sy’n cael eu cynrychioli’n briodol.

Cytuno ar fecanweithiau rhannu gwybodaeth i’r Grŵp Adolygu
Bydd Tîm Cymorth y Bwrdd Cynllunio Ardal yn parhau â’r darn hwn o waith ac arweinydd y prosiect hwn yw Catherine Kelly – Swyddog Comisiynu a Datblygu Rhanbarthol.

 

 

Advertisements