Fforwm Arfer Gorau

 Cynhaliwyd y Fforwm Arfer Gorau diweddaraf ar 14 Medi 2016 ac roedd yn llwyddiant ysgubol unwaith eto.

Lansiwyd y Fforymau gan y BCA yn ystod cynhadledd y llynedd a mynychodd staff cyffuriau ac alcohol rheng flaen, rheolwyr a rhanddeiliaid.

Mae’r fforymau wedi bod yn weithredol am dros 12 mis bellach ac wedi cael eu hwyluso gan y Siaradwr Gwadd sef yr Athro Phill Harris. Mae cyllid BCA wedi golygu y gall Phil hwyluso pob fforwm tan fis Rhagfyr 2016, pan ragwelir y bydd ymarferwyr rheng flaen yn llywio’r fforymau drwy rannu’r arfer gorau. Gobeithir y bydd fforymau’r dyfodol hefyd yn cynnig elfen o ddatblygiad proffesiynol parhaus o safbwynt siaradwyr gwadd neu elfen hyfforddi, gyda chefnogaeth gan y BCA.

Yn Yn ystod pob fforwm mae Phil wedi cyflwyno ar Asesiad Brysbennu SPUR (Sgrinio, Atal, Atgyfeirio Ymlaen), sy’n sgrinio plant a phobl ifanc o safbwynt eu defnydd o sylweddau ac yn nodi os yw eu defnydd o sylweddau yn normadol, wedi ei fewnoli neu wedi ei allanoli. Mae’r llwybr hwn yn galluogi rhoi plant a phobl ifanc ar yr Haen gywir o wasanaeth a bydd yn nodi cynllun ymyrryd / gofal mwy eglur. Bydd plant a phobl ifanc Haen 3 yn cael cynnig asesiad Quatro, asesiad cynhwysfawr i nodi’r cynllun gofal angenrheidiol ar gyfer yr ymyrraeth wedi ei deilwra a mynd i’r afael ag anhwylderau sydd wedi eu mewnoli neu eu hallanoli, a’u perthynas i’r defnydd o sylweddau.

Mae staff rheng flaen bob amser yn mynychu’r Fforymau ac mae’r adborth a roir yn ystod ac ar ôl y digwyddiad bob amser yn gadarnhaol. Gyda chefnogaeth barhaol y BCA, gall y Fforymau fynd o nerth i nerth.

Advertisements