Diweddariad Grŵp Perffomiad Chwarter 1 2016/2107

Parheir i ddatblygu a chylchredeg adroddiadau perfformiad data misol a chwarterol ymysg grŵp perfformio GC yn ogystal â chyfarfodydd chwarterol rheolaidd a gynhelir er mwyn trafod materion / cynnydd sydd wedi ei wneud. Gellir trafod problemau o fewn y grŵp er mwyn rhannu profiadau a gellir rhannu arfer da. Mae nifer o bobl yn dal i fynychu’r cyfarfodydd chwarterol ac maent yn darparu llwyfan dysgu gyda’r awydd i weithio a chefnogi ei gilydd.

Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf cynhaliwyd sesiynau hyfforddi ar draws Gogledd Cymru ac mae bellach wedi’i sefydlu o fewn y timau. Ar hyn o bryd mae’r grŵp yn gweithio ar yr heriau gydag adroddiadau Proffil Canlyniadau Triniaeth er mwyn gorfodi dull gweithio cyson yng Ngogledd Cymru.

Tra bo’r BCA yn parhau i weithio gydag a chefnogi darparwyr mae’r ymrwymiad a’r ymdrech a ddangoswyd gan yr holl ddarparwyr allweddol wedi bod yn amlwg ac o ganlyniad mae eu perfformiad data wedi gwella yn ystod Ch1.

Gwaelodlinau a Thargedau Llywodraeth Cymru 2016/17:

DPA Gwaelodlin Llywodraeth Cymru 2014/15 Cyfradd Gogledd Cymru 2015/16
1 – Heb fynychu ôl Asesiad Dan 20% 12.6%
2 – Atgyfeirio at Driniaeth Dros 80% 77.9%
3 – Sylweddau TOP wedi eu lleihau 73.7% 69.0%
4 – Safon bywyd TOP 56.9% 65.4%
5 – Cwblhau’r driniaeth 67.1% 67.7%

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Ch1:

DPA 1 – Heb fynychu ôl Asesiad

DPA 1 Ebr-16 Mai-16 Meh-16 Ch1
GC Misol 14.97% 16.79% 13.46% 14.63%
Cronnus 14.97% 15.60% 14.63% 14.63%

Gogledd Cymru – Mae’r perfformiad misol ar gyfer Ebrill – Mai a Mehefin yn amrywiol ar gyfer Ch1, ffigwr cronnus yn gyson ac o dan darged Llywodraeth Cymru o 20%.

  • Safle Gogledd Cymru yn Ch1 – 4/7

DPA 2 – Amseroedd Aros rhwng Atgyfeiriad a Thriniaeth (20 diwrnod)

DPA 2 Ebr-16 Mai-16 Meh-16 Ch1
GC Misol 76.59% 79.34% 80.00% 77.80%
Cronnus 76.59% 77.10% 77.80% 77.80%

Gogledd Cymru – Gostyngiad bach ym mherfformiad Gogledd Cymru yn ystod chwarter 1, mae’r ffigwr cronnus wedi llithro i statws AMBR o dan 80%

  • Safle Gogledd Cymru yn Ch1 – 5/7

DPA 3 – Camddefnyddio sylweddau problemus yn gostwng rhwng dechrau a’r adolygiad mwyaf diweddar/ gadael TOP

DPA 3 Ebr-16 Mai-16 Meh-16 Ch1
GC Misol 76.10% 70.29% 76.46% 74.24%
Cronnus 76.10% 74.02% 74.24% 74.24%

Gogledd Cymru – Perfformiad misol yn Ebrill a Mehefin uwchben gwaelodlin Cymru o 73.70%, gyda gostyngiad ym mherfformiad Mai, cronnus yn parhau’n gyson ac yn dangos yn WYRDD – J

  • Safle Gogledd Cymru yn Ch1 – 5/7

DPA 4 – Ansawdd bywyd yn gwella rhwng dechrau a’r adolygiad mwyaf diweddar/ gadael TOP

DPA 4 Ebr-16 Mai-16 Meh-16 Ch1
GC Misol 63.49% 64.83% 67.63% 64.57%
Cronnus 63.49% 64.54% 64.57% 64.57%

Gogledd Cymru – Perfformiad cyson ar gyfer Ch1 uwchben Cymru 14/15 gwaelodlin o 56.90%

  • Safle Gogledd Cymru yn Ch1 – 5/7

DPA 5 – Achosion wedi eu cau wrth Gwblhau Triniaeth

DPA 5 Ebr-16 Mai-16 Meh-16 Ch1
GC Misol 70.31% 67.08% 72.73% 70.19%
Cronnus 70.31% 69.07% 70.19% 70.19%

Gogledd Cymru – Perfformiad misol yn ystod Ebrill a Mehefin yn gyson gyda gostyngiad mewn perfformiad yn ystod Mai. Cronnus yn parhau’n sefydlog ac yn cwrdd targed waelodlin LlC 14/15 o 67.10% – statws GWYRDD

  • Safle Gogledd Cymru yn Ch1 – 6/7

Casgliad

Cychwyn cyson i Ogledd Cymru o safbwynt perfformiad data DPA, dim problemau mawr i adrodd amdanynt nac i fynd i’r afael â nhw ar hyn o bryd, data Proffil Canlyniadau Triniaethau yn dangos gwelliant, canllawiau diwygiedig ar fin cael eu rhyddhau gan Lywodraeth Cymru a bydd hyfforddiant pellach yn cyd-fynd â’r canllawiau.

Advertisements