Diddordeb ymuno fel aelod pwyllgor?

FfDGTGGC (Y Fforwm)

Mae Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth, Teuluoedd a Gofalwyr Gogledd Cymru yn fudiad cynrychioli sydd wedi’i sefydlu er mwyn casglu sylwadau a phryderon pobl sy’n defnyddio, neu wedi defnyddio, cyfleusterau camddefnyddio sylweddau a/neu iechyd meddwl, yn ogystal â’u gofalwyr neu eu teuluoedd. Mae’r Fforwm yn gweithredu fel sianel rhyngddyn nhw a’r cyrff statudol perthnasol. Continue reading

Advertisements

Ymgynghoriad Defnyddiwr Gwasanaeth – Sylweddau Seicoweithredol (NPS)

Ychydig o eiriau gan Ieuan Davies oedd ynghlwm yn y gwaith

Fy enw yw Ieuan Davies. Roeddwn yn rhan o’r gwaith o ymgysylltu a defnyddwyr NPS mewn ymgynghoriad I ddarganfod Beth oedd y materion ar y strydoedd yn Wrecsam. Continue reading

Lansio Caniad

Mae awdurdodau iechyd ac elusennau ar draws Gogledd Cymru wedi arwyddo siarter newydd i addo cynnwys pobl sydd â phrofiad o faterion alcohol, cyffuriau ac iechyd meddwl wrth ddarparu eu gwasanaethau. Continue reading

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG)

Beth yw GBCG?

Nod ymagwedd GBCG yw grymuso staff yn arbennig rhai sy’n gweithio yn y gwasanaethau iechyd, ond hefyd sefydliadau partner, i gydnabod y rôl sydd ganddynt yn hybu ffyrdd o fyw yn iach, cefnogi newid mewn ymddygiad a chyfrannu at leihau’r perygl o glefyd cronig. Continue reading

Cais yn dathlu 40 mlynedd

Ymunodd defnyddwyr gwasanaethau, staff a phartneriaid â darparwr gwasanaeth elusennol a thrydydd sector CAIS mewn tri pharti arbennig i nodi pen-blwydd y sefydliad yn 40 oed. Continue reading

Prosiect Ymchwil i fynd i’r afael â defnydd o ‘anterth cyfreithiol’ yn Sir Ddinbych

Cafodd prosiect newydd arloesol sy’n bwriadu cofnodi effaith yr hyn a elwir yn ‘anterth cyfreithiol’ drwy Sir Ddinbych ei lansio fis Mai. Continue reading

Cyfathrebu ar y Cyd ar Draws Sectorau

Mae strategaeth gyfathrebu wedi’i datblygu er mwyn gosod allan ffyrdd o ymgysylltu â segmentau allweddol o’r boblogaeth.  Bwriad y gwaith hwn yw herio tybiaethau hirsefydlog am ba mor dderbyniol yw alcohol ac ymgysylltu â nid yn unig y cyfryngau, ond hefyd cymunedau lleol er mwy lledaenu negeseuon mwy cyfrifol. Continue reading

Tim Cefnogi Pobl y Cyngor yn derbyn anrhydedd partneriaeth mewn gwobrau mawreddog

Derbyniodd Cyngor Sir Ddinbych yr anrhydedd yng ngwobrau Hybu Annibyniaeth Cymorth Cymru ar gyfer y prosiect Tŷ Golau mae’n ei reoli mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Clwyd Alyn. Continue reading