Archif

Croeso i’r Archif!

Archive

Rhifyn Gwanwyn 2016

Rhagair oddi wrth Reolwr Comisiynu a Datblygu’r Bwrdd Cynllunio Ardal

Annwyl Gydweithwyr,

Mae’n bleser cael cyflwyno trydydd rhifyn cylchlythyr y Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylwddau Gogledd Cymru.

Mae’n tynnu sylw at rywfaint o’r gwaith yr ydym ni fel tîm, ynghyd â’n phartneriaid, wedi bod yn ei ddatblygu dros y 6 mis diwethaf. Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur, lle cafwyd llawer o gynnydd cadarnhaol, ac rydym yn gwerthfawrogi eich cymorth a’ch cefnogaeth yn fawr.

Wordcloud cymraeg.png

Yn ddiweddar, ffarweliwyd â’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, Simon Shaw, wrth iddo ymddeol ar ôl treulio deng mlynedd ar hugain yn gweithio i’r heddlu. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod Simon wedi cymryd rhan flaenllaw yn rhaglen waith y Bwrdd Cynllunio Ardal, ac yn ymgyrch Adfer ehangach Gogledd Cymru. Hoffwn ddiolch o galon a dymuno’n dda iddo i’r dyfodol. Byddwn yn gweld colli ei arweiniad, ond rwy’n siŵr y gallwn barhau â’i waith cadarnhaol.

Mae’r cylchlythyr ar ffurf wahanol y mis hwn, a gobeithiwn yn fawr y byddwch yn edrych ymlaen i’w ddarllen. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu unrhyw straeon i’w cynnwys yn y rhifynnau nesaf, cysylltwch gyda Rhiannon Mair… yma

Pob dymuniad da,

Vicky

Adfer Gogledd Cymru

Mis Adfer – 2015

Cydgymorth a Hwyl yr Wyl

Symud Ymlaen Wrth Adfer

Diweddariad îs-grwpiau

Grŵp Adolygu Gwenwyno Angheuol gan Gyffuriau

Y Grŵp perfformiad

Datblygu’r Gweithlu

Fforwm Arfer Gorau Plant a Phobl Ifanc

 

Advertisements