Diddordeb ymuno fel aelod pwyllgor?

FfDGTGGC (Y Fforwm)

Mae Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth, Teuluoedd a Gofalwyr Gogledd Cymru yn fudiad cynrychioli sydd wedi’i sefydlu er mwyn casglu sylwadau a phryderon pobl sy’n defnyddio, neu wedi defnyddio, cyfleusterau camddefnyddio sylweddau a/neu iechyd meddwl, yn ogystal â’u gofalwyr neu eu teuluoedd. Mae’r Fforwm yn gweithredu fel sianel rhyngddyn nhw a’r cyrff statudol perthnasol.

Swydd Ddisgrifiad Aelod o’r Pwyllgor

Mae aelodau’r pwyllgor yn ymwneud â gwaith arwain, datblygu a llunio’r mudiad yn ogystal â rheoli sut caiff ei weinyddu. Fel aelod o’r pwyllgor byddwch chi’n chwarae rhan hanfodol yn y tîm sy’n llywio’r Fforwm a byddwch chi’n gyd-gyfrifol am ei weithredoedd a’i faterion.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Mynd i gyfarfodydd pwyllgor y Fforwm yn rheolaidd
 • Mynd i gyfarfodydd rhwydweithio lleol y Fforwm yn ôl y gofyn
 • Dod yn gyfarwydd â grwpiau a mudiadau sy’n cymryd rhan
 • Mabwysiadu agwedd ddemocrataidd
 • Cymryd rhan yn y tîm
 • Ymgymryd ag unrhyw waith sydd wedi’i neilltuo ichi mewn pryd
 • Penderfynu ar y cyd ynglŷn â gwaith llywodraethu’r Fforwm
 • Cynrychioli’r Fforwm ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol yn ôl y gofyn
 • Cymryd rhan yn llawn mewn unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad a mynegi eich barn eich hun a barn phobl eraill leol sy’n cymryd rhan/cynrychiolwyr yn ôl y gofyn
 • Hyrwyddo’r Fforwm yn llawn
 • Cyfrannu at ddatblygu polisïau a gweithdrefnau ar gyfer y Fforwm
 • Mynd i gyfarfodydd grwpiau cymryd rhan lleol i wrando ar eu barn a’u pryderon a bwydo’r wybodaeth hon i’r Fforwm
 • Rhoi adborth i gynrychiolwyr eraill mewn cyfarfodydd rhwydweithio lleol ar benderfyniadau a gwelliannau i wasanaethau fel eu bod nhw’n cael eu diweddaru ynglŷn â’r datblygiadau
 • Deall a glynu wrth holl bolisïau, gweithdrefnau, protocoliau a chanllawiau’r Fforwm sy’n berthnasol i’r swydd hon
 • Bod yn gyfrifol am eich dysg eich hun a chymryd y cyfle i fynd ar unrhyw hyfforddiant all fod yn werthfawr ichi o ran eich datblygiad proffesiynol.

Gofynion y swydd:

 • Eich bod chi naill ai yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau heddiw neu eich bod wedi eu defnyddio yn ddiweddar. Neu, eich bod yn gofalu am neu yn perthyn i unrhyw un sydd wedi defnyddio’r gwasanaethau hyn yn ystod y cyfnod hwnnw.
 • Bod ag agwedd anfeirniadol ac ystyriaeth gadarnhaol tuag at werthoedd a chredoau pobl eraill
 • Bod ag agwedd frwdfrydig a chefnogol tuag at gymryd rhan fel rhan o dîm
 • Gallu cyfathrebu yn effeithiol gyda llawer o bobl wahanol gan gynnwys: pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr, pobl broffesiynol eraill a’r cyhoedd
 • Gallu ymateb yn briodol i sefyllfaoedd sy’n gosod her ac ymateb ac ymddwyn yn broffesiynol
 • Bod yn ymwybodol o a glynu wrth ganllawiau cyfrinachedd
 • Gallu dangos tringarwch a doethineb a dangos parch tuag at eraill
 • Hyrwyddo delwedd gadarnhaol o’r Fforwm i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau a rhanddalwyr.

Nodweddion Delfrydol

 • Profiad o hwyluso grwpiau
 • Wedi bod yn rhan o ymgynghoriadau
 • Gallu ysgrifennu taflen adborth
 • Profiad o roi cyflwyniadau

Disgwyliadau

 • Bydd disgwyl i gynrychiolwyr ymrwymo i’r swydd am o leiaf 24 mis.

Hyfforddiant

Ni fydd disgwyl i unrhyw un ymgymryd â’r swydd cyn bod hyfforddiant llawn ac effeithiol ar gael. Caiff yr hyfforddiant ei hwyluso gan Caniad ar ran y Fforwm a bydd yn cynnwys:

Ffiniau Proffesiynol, Cyfweliadau ar sail Gwerth, Pendantrwydd a Gwneud Penderfyniadau, Sgiliau Cyfathrebu, Datrys Problemau Gwrthdaro, Magu Hyder, Diogelu Data a Chyfrinachedd, Ymddygiad Proffesiynol, Adeiladu Tîm, TG a Chyfryngau Cymdeithasol.

Amserlen

Bydd angen cyflwyno datganiad o ddiddordeb erbyn 5yp ar yr 31ain o Fawrth 2017

Bydd y cyfweliadau a’r broses dewis yn digwydd yn ystod wythnos y 24ain o Ebrill 2017

Caiff yr hyfforddiant ei gynnal yn ystod mis Mai 2017

Bydd y cynrychiolwyr dewisol yn dechrau mynd i gyfarfodydd o fis Mehefin 2017 ymlaen

Datganiad o Ddiddordeb

Mae angen paratoi a chyflwyno’r holl ddatganiadau o ddiddordeb yn ysgrifenedig erbyn yr 31ain o Fawrth 2017 a’u hanfon

 • trwy e-bost: caniad@caniad.org.uk

neu at: Audrey.Edwards@probation.gsi.gov.uk

 • trwy’r post:

Audrey Edwards,
Ysgrifenyddes,
Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth, Teuluoedd a Gofalwyr Gogledd Cymru,
Canolfan Dawn,
35-37 Rhodfa’r Tywysog,
Bae Colwyn,
LL29 8PD

Rydym ni’n deall y gall hwn deimlo fel tasg anodd a brawychus felly bydd Caniad yn hapus i roi unrhyw gymorth a chefnogaeth i unrhyw un sydd â gwir ddiddordeb yn y swyddi trwy eu cynorthwyo i baratoi datganiad ysgrifenedig o’u diddordeb. Er mwyn i’r broses fod mor syml â phosibl ffoniwch un o’r rhifau isod ac fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i’ch helpu.

Cysylltwch gyda:

Conwy a Sir Ddinbych

Hilary Roberts – Rhif ffôn symudol: 07967329718 e-bost: hilary.roberts@caniad.org.uk

Ieuan Davies – Rhif ffôn symudol: 07580718827 e-bost: ieuan.Davies@caniad.org.uk

Wrecsam a Sir y Fflint

Anna Taylor – Rhif ffôn symudol: 07813959906 e-bost: anna.taylor@caniad.org.uk

Tony Ormond – Rhif ffôn symudol: 07799622700 e-bost: tony.ormond@caniad.org.uk

Ynys Môn a Gwynedd

Stacy Williams – Rhif ffôn symudol: 07805665527 e-bost: stacy.williams@caniad.org.uk

Sara Owen – Rhif ffôn symudol: 07436037615 e-bost: sara.owen@caniad.org.uk

Advertisements