Lansio Caniad

Mae awdurdodau iechyd ac elusennau ar draws Gogledd Cymru wedi arwyddo siarter newydd i addo cynnwys pobl sydd â phrofiad o faterion alcohol, cyffuriau ac iechyd meddwl wrth ddarparu eu gwasanaethau.

Mae hyn yn gweld Llywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau, CAIS a Hafal  yn ymrwymo i atebolrwydd, cydraddoldeb a chwarae teg i bobl sy’n byw gyda neu sydd â hanes o gamddefnyddio sylweddau neu problemau iechyd meddwl.

Cafodd ei arwyddo gan gynrychiolwyr y pum corff yn lansiad swyddogol Caniad – llais newydd ar gyfer cyfranogiad iechyd meddwl  a chamddefnyddio sylweddau yng Ngogledd Cymru.

Mae Caniad, yn ceisio harneisio profiad y rhai sy’n byw gyda problemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth i helpu i wella gwasanaethau triniaeth a chymorth – a bydd yn caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr i gymryd rhan yn eu cynllunio, comisiynu, dylunio, darparu a gwerthuso ar draws Gogledd Cymru.

Mae panel rheoli o ddefnyddwyr gwasanaeth eisoes wedi ei sefydlu, ac cyfrannodd tua 200 o bobl yn uniongyrchol tuag at ddatblygiad y siarter newydd.

Dywedodd rheolwr gwasanaeth Caniad Denise Charles:

“Roeddem yn falch iawn o gael ymuno â chymaint o bartneriaid yn ein lansiad, ac i gasglu llofnodion o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i gynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn  effeithiol.

“Rydym bellach yn edrych ymlaen at dyfu y rhwydwaith o unigolion sydd am gyfrannu at ein gwaith, gan hyrwyddo cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, rhannu arfer gorau, a darparu cyngor arbenigol i ran ddeiliaid a darparwyr y trydydd sector ar draws Gogledd Cymru.”

charter-2

Cafodd Lansiad y Gwasanaeth newydd ei gynllunio a’i arwain gan ddefnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr. Cafwyd gyflwyniadau gwych ac roedd rhannu profiadau personol defnyddwyr gwasanaeth yn effeithiol iawn. Gwelwyd y Siarter terfynol yn y Lansiad ble roedd cytundeb amlwg o’r egwyddorion.

Roedd yn lansiad lwyddiannus a dyma ychydig o adborth a dderbyniwyd ar y diwrnod:

Rhai dyfyniadau – o ran beth fydd y mynychwyr yn ei gymryd o’r diwrnod?

“sut mae cydweithrediad yn ein galluogi I gyflawni llawer mwy, gan bod mwy nag un llais yn uwch ac yn cael ei glywed yn well’

“Cynnwys– mae cyd gynhyrchu yn beth blaengar iawn a dyma yw’r ffordd ymlaen”

“gwneud gyda dim ar ein cyfer ”

“rwyf yn teimlo llawer mwy positif o ran llais y defnyddiwr gwasanaeth yn cael ei glywed”

Advertisements