Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG)

Beth yw GBCG?

Nod ymagwedd GBCG yw grymuso staff yn arbennig rhai sy’n gweithio yn y gwasanaethau iechyd, ond hefyd sefydliadau partner, i gydnabod y rôl sydd ganddynt yn hybu ffyrdd o fyw yn iach, cefnogi newid mewn ymddygiad a chyfrannu at leihau’r perygl o glefyd cronig.

Mae’r gydnabyddiaeth yma’n ymestyn nid yn unig i’w rhyngweithio â chleientiaid/cleifion, ond hefyd i’w hiechyd a’u lles eu hunain ac iechyd a lles eu ffrindiau, eu teulu a’u cydweithwyr.

I fod yn llwyddiannus, ni ddylid ystyried GBCG fel menter iechyd y cyhoedd ar wahân, ond fel rhan o bopeth a wnawn. Bydd mabwysiadu’r ymagwedd hon yn ein galluogi i symud i sefyllfa lle mae trafod ffordd o fyw a lles yn fater o drefn, yn anfeirniadol ac yn rhan annatod o gyfrifoldeb proffesiynol a chymdeithasol pawb.

GBCG yng Nghymru

Bydd GBCG yng Nghrymu’n cael yr effaith fwyaf os caiff ei gyflenwi gan staff pob asiantaeth partner y GIG, yn cynnwys pobl leol a chymunedau. Rydym eisiau helpu unigolion i ddatblygu eu hasedau iechyd eu hunain a chyd gynhyrchu eu hiechyd eu hunain gyda chymorth teuluoedd, cymunedau a gweithwyr proffesiynol. Mae angen i hyn gynnwys hybu a chefnogi iechyd ein staff ein hunain. I annog hyn, rydym eisiau creu amgylchedd yng Nghymru lle mae pob gweithiwr yn gallu cyflwyno syniadau ynghylch ffordd o fyw a newid mewn ymddygiad yn briodol ac ysgogi unigolion i wella eu hiechyd a’u lles eu hunain. I wneud hyn bydd angen datblygu hyder a’r defnydd o sgiliau mewn ymwybyddiaeth, ymgysylltu a chyfathrebu.

Mae llawer o waith wedi mynd rhagddo wrth beilota a gwerthuso Hyfforddiant GBCG yng Ngogledd Cymru ac rydym hefyd yn dysgu llawer o’r tystiolaeth sydd ar gael o ardaloedd eraill yn Lloegr, ble mae’r rhaglen wedi bod yn rhedeg ers peth amser . Mae’n amlwg bod gweithrediad llwyddiannus a cynaladwyedd y rhaglen yn dibynnu ar arweinyddiaeth a cefnogaeth lefel uwch, ble mae sefydliadau a gwasanaethau yn darparu ei staff gydag arweinyddiaeth, hyfforddiant, Gwybodaeth bar awyrgylch maent ei angen i gyflwyno GBCG ac i ymgorffori diwylliant ac amgylchedd sydd yn  cefnogi gwelliant iechyd parhaus trwy gyswllt ag unigolion, a fydd yn gwella lles  ymhlith cleifion/ defnyddwyr gwasanaeth , staff ar cyhoedd a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Er mwyn gwelyo a sicrhau cynaladwyedd y rhaglen , rydym yn anelu i ddiogelu arweinyddiaeth ac ymrwymiad ar lefel uwch cyn i unrhyw hyfforddiant gymryd lle.

Beth yw GBCG?

  • Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif i wneud gyda cael sgwrs er mwyn annog a rhoi’r grym i bobl allu newid ei ymddygiad er mwyn gwella ei hiechyd. Mae dull GBCG yn galluogi’r sawl sydd wedi ei hyfforddi i ddefnyddio sgiliau ymyrraeth byr (ar sail tystiolaeth) a thechnegau cymhelliant er mwyn cefnogi sgyrsiau newid ymddygiad sydd a ffocws ar faterion sydd yn bwysig i’r unigolyn.
  • Mae ffactorau ffordd o fyw fel ysmygu, alcohol, diet a gweithgaredd corfforol yn rhai o’r cyfranwyr mwyaf tuag at iechyd gwael ac yn achosion pennaf marwolaethau y gall ei hosgoi megis clefyd y galon, strôc, clefyd siwgr teip 2 a rhai mathau o gancr. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod mabwysiadu dull GBCG ar draws iechyd a gofal gyda’r potensial i gael effaith arwyddocaol ar iechyd y boblogaeth.

Sut mae’r hyfforddiant yn cael ei gyflwyno?

Lefel 2 GBCG – Hyfforddi’r Hyfforddwr –yn ddelfrydol ar gyfer  sefydliadau/ gwasanaethau sydd a staff sydd yn addas ar gyfer rhaeadru’r hyfforddiant

  • Hwn yw’r opsiwn yr ydym yn ei ffafrio gan ei fod yn galluogi sefydliadau neu wasanaethau i welyo’r dull o fewn ei gwaith dydd i ddydd. Mae wedi cael ei beilota yn llwyddiannus gan nifer o sefydliadau megis Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru ac Asiantaeth Dai Cartrefi Cymru, gyda ymateb gwych. Mae’r dull yma yn paratoi cyfranogwyr i gyflwyno hyfforddiant 3 awr a hanner i’w gwasanaeth/ tîm/ sefydliadau ac yn caniatáu hyblygrwydd o ran teilwra’r hyfforddiant o amgylch gofynion y gwasanaeth .
  • Mae’r hyfforddiant yma yn ddiwrnod llawn ac yn cael ei gefnogi gan adnoddau hyfforddiant ar gyfer pob cyfranogwr. Bydd y sefydliad/ gwasanaeth yn gyfrifol am adnabod nifer fychan o hyfforddwyr ( 8 y sesiwn ar y mwyaf) a fyddai yn addas i gyflwyno’r hyfforddiant i eraill, a bydd angen darparu lleoliad ar gyfer yr hyfforddiant.
  • Mae pecyn cefnogi yn cael ei ddarparu gan dimau Iechyd Cyhoeddus lleol a fyddai yn cefnogi’r gwasanaeth/ sefydliad yn llawn ac yn cefnogi’r hyfforddwyr i weithredu a ymestyn allan yr hyfforddiant.

Lefel 2 GBCG Hyfforddiant Uniongyrchol – yn ddelfrydol ar gyfer sefydliadau/ gwasanaethau bychan sydd heb staff addas i raeadru’r hyfforddiant.

  • Bydd y sesiwn rhyngweithiol yma yn 3 awr a hanner o hyd a gall ei gyflwyno i hyd at 20 o bobl ar unwaith.
  • Bydd y sefydliad/ gwasanaeth yn gyfrifol am ddarparu lleoliad ar gyfer y sesiwn.
Advertisements