Cyfathrebu ar y Cyd ar Draws Sectorau

Mae strategaeth gyfathrebu wedi’i datblygu er mwyn gosod allan ffyrdd o ymgysylltu â segmentau allweddol o’r boblogaeth.  Bwriad y gwaith hwn yw herio tybiaethau hirsefydlog am ba mor dderbyniol yw alcohol ac ymgysylltu â nid yn unig y cyfryngau, ond hefyd cymunedau lleol er mwy lledaenu negeseuon mwy cyfrifol.

I gefnogi darpariaeth y strategaeth gyfathrebu mae gwaith ymchwil ansoddol wedi’i gynnal i gael gwell dealltwriaeth o agweddau ac ymddygiad segmentau o’r boblogaeth a dargedir mewn cysylltiad ag alcohol. Rhannwyd y canfyddiadau â rhanddeiliaid Gogledd Cymru mewn uwchgynhadledd Alcohol a gynhaliwyd yn haf 2016.

Mae pecyn mewnwelediad wedi’i ddatblygu i helpu partneriaid ac asiantaethau i ddod i adnabod y bobl y maent yn eu targedu mewn cysylltiad â niwed alcohol i helpu partneriaid i ddarparu’r negeseuon cywir, i’r bobl gywir, yn y lle cywir, ar yr amser cywir.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) wedi bod yn cefnogi Ymgyrchoedd Gorfodaeth Heddlu Gogledd Cymru drwy ddarparu negeseuon iechyd a chyfeirio pobl at wasanaethau cymorth

Nid yw’r Ymgyrch Meddwl yn Ddiogel Yfed yn Ddiogel yn cael ei gyflwyno ledled gogledd Cymru ond mae’n targedu gwahanol segmentau ar wahanol adegau o’r flwyddyn.

Mae offer cyfathrebu wedi’u datblygu a’u cylchredeg i bob partner yn cynnig adnoddau; cardiau crafu / deunyddiau hyrwyddo yn codi proffil defnydd o alcohol.

Mae arweinwyr cyfathrebu ar draws sefydliadau sector cyhoeddus gogledd Cymru wedi bod yn parhau i gyfarfod er mwyn cytuno ar ffyrdd o weithio, archwilio cyfleoedd ar lefel sefydliadau, gosod mesurau gwerthuso ar gyfer gweithgareddau a gweithredu calendr blynyddol drwy ddefnyddio cysylltiadau â’r cyfryngau a chyfleoedd lleol.

Mae tri segment wedi’u nodi fel targedau ar gyfer negeseuon / ymgysylltiad – cawsant eu dewis o ganlyniad i faint y segment a’r effaith y maent yn ei gael ar wasanaethau cyhoeddus.  Y bwriad yw gweithio gyda’r grwpiau hyn i ddeall y mathau o negeseuon mwyaf effeithiol y gellir eu targedu i newid eu hymddygiad mewn perthynas ag alcohol.

Caiff ymgyrch aml-asiantaeth y Nadolig ei lansio ar 14 Tachwedd ac mae gweithgaredd pellach wedi’i gynllunio ar gyfer y gwanwyn.

Advertisements