Tim Cefnogi Pobl y Cyngor yn derbyn anrhydedd partneriaeth mewn gwobrau mawreddog

Derbyniodd Cyngor Sir Ddinbych yr anrhydedd yng ngwobrau Hybu Annibyniaeth Cymorth Cymru ar gyfer y prosiect Tŷ Golau mae’n ei reoli mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Clwyd Alyn.

Mae Tŷ Golau, sydd wedi’i leoli yn Adeiladau Clwyd ar Stryd Clwyd yn y Rhyl, yn gweithredu llety dros nos mewn argyfwng i ddynion a merched digartref ar y llawr gwaelod gyda llety ystafell sengl ychwanegol ar y llawr cyntaf lle gall cleientiaid gael mynediad i gefnogaeth un-i-un mewn tenantiaeth tymor byr fel cam ar gyfer llety oddi ar y strydoedd.

Ty golau
Cyngor Sir Ddinbych yn dathlu ar ôl derbyn gwobr gweithio mewn partneriaeth ar gyfer prosiect sy’n darparu llety mewn argyfwng i bobl ddigartref

Yn y cyfnod o 1 Tachwedd 2014 i 30 Medi 2015 roedd cyfanswm o 118 o unigolion gwahanol yn defnyddio’r gwasanaeth llety brys, gyda 71% o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn dod o fewn ardal Cyngor Sir Ddinbych.

O blith y 34 o gleientiaid o’r tu allan i’r sir a arhosodd yn Nhŷ Golau yn ystod y cyfnod hwn roedd 22 wedi eu hailgysylltu â darparwyr gwasanaeth oedd yn eu cefnogi i symud yn ôl i’w rhanbarthau cartref.

Mae 15 o unigolion wedi gallu cael mynediad i’r tenantiaethau prawf tymor byr llawr cyntaf gyda chefnogaeth ddwys yn ystod yr un cyfnod y mae chwech wedi sicrhau tenantiaethau, tri yn byw o fewn y cynllun ar hyn o bryd ac mae chwech arall wedi dewis gwneud eu trefniadau amgen eu hunain wrth adael y cynllun.

Meddai’r Cynghorydd Bobby Feeley, yr Aelod Cabinet Arweiniol sydd â chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol a Lles:

“Mae hwn yn anrhydedd gwirioneddol i’r Cyngor gael ei anrhydeddu am ei waith yn darparu llety brys ar gyfer y digartref.  Dyma enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth ar ei orau, gyda’n perthynas waith gref gyda Chymdeithas Tai Clwyd Alyn yn darparu cyfle i gynnig gwasanaeth gwerthfawr dros ben.

“Nid yw’r gwaith y Tim Cefnogi Pobl bob amser yn cael ei gydnabod, felly roedd yn anrhydedd i’r tîm Cefnogi Pobl gael y cyfle i ymuno ag eraill i ddathlu’r gwaith caled maent yn ei wneud”.

Dywedodd Paul Seymour, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Gwasanaethau Preswyl gyda’r Grŵp Tai Pennaf, sy’n cynnwys Cymdeithas Tai Clwyd Alyn sy’n rheoli’r Cynllun Tŷ Golau:

“Hoffem longyfarch ein partneriaid yng Nghyngor Sir Ddinbych am dderbyn y wobr gwbl haeddiannol hon. Mae’r weledigaeth a’r gefnogaeth y maent wedi’i darparu i helpu i sefydlu’r cynllun arloesol hwn yn helpu i newid bywydau llawer o’r bobl fwyaf diamddiffyn mewn cymdeithas.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s