Gwasanaeth newydd cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

Hafal a CAIS yn ennill cytundeb i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl / camddefnyddio sylweddau integredig yng Ngogledd Cymru.

Mae’r elusennau Cymreig Hafal a CAIS wedi eu comisiynu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru ar gyfer Camddefnyddio Slweddau i ddarparu gwasanaeth integredig i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, a hynny i bobl sydd â phrofiad o afiechyd meddwl a/neu materion camddefnyddio sylweddau.

Nod y gwasanaeth hwn yw sicrhau canlyniadau gwell o ran iechyd  a lles i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a’u cymunedau drwy greu partneriaeth effeithiol rhwng defnyddwyr gwasanaeth, darparwyr gwasanaeth a chomisiynwyr ar draws Gogledd Cymru.

 Bydd y gwasanaeth yn sicrhau cysondeb i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, yn enwedig y rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ac yn osgoi’r perygl o ddyblygu gwasanaethau ac’r perygl i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i ddisgyn ‘rhwng y bylchau’  o ran gwasanaethau.

Dywedodd Alun Thomas, Prif Weithredwr Hafal:

“Rydym wrth ein bodd yn ennill y cytundeb hwn ac i weithio mewn partneriaeth gyda  CAIS i ddarparu’r gwasanaeth pwysig hwn yng Ngogledd Cymru.

“Bydd y gwasanaeth yn gwella ansawdd y gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru drwy alluogi defnyddwyr gwasanaeth  a gofalwyr i chwarae rhan lawn yn y broses o gynllunio, comisiynu, dylunio, darparu a gwerthuso’r gwasanaethau hynny. Bydd hefyd yn cynnig pwynt cyswllt unigol ar gyfer yr holl weithgarwch ar draws Gogledd Cymru er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y chwe sir.”

Dywedodd Clive Wolfendale, Prif Weithredwr CAIS,:

“Rydym yn falch i ymateb i ymrwymiad Byrddau Iechyd a Chamddefnyddio Sylweddau  Gogledd Cymru i wella gwasanaethau yn y rhanbarth.  Drwy ddyfarnu’r cytundeb hwn i Hafal a CAIS, mae’n cyflwyno cyfle gwych i weithio mewn partneriaeth er budd defnyddwyr gwasanaeth a’r sawl sydd yn gofalu amdanynt.”

Dywedodd  y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Simon Shaw o Fwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru:

“Un o gryfderau’r fenter hon yw y bydd yn manteisio ar brofiadau’r rhai hynny sydd yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl neu gaethiwed ac yn helpu i wella’r triniaethau a’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Gydag amser, bydd hyn yn sicrhau ein bod yn medru cynnig y gwasanaethau gorau posib y mae modd i ni eu fforddio ac mae hyn yn rhywbeth a fydd yn elwa ac yn cael ei groesawu gan bawb.”

Dywedodd Simon Dean, Prif Weithredwr dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol  Betsi Cadwaladr:

“Rydym wrth ein bodd bod partneriaeth rhwng  Hafal a CAIS wedi derbyn cytundeb ar gyfer Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr yn yr holl wasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn chware rhan yn y broses i wella gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ar draws Gogledd Cymru ac rydym yn disgwyl  ymlaen at weithio gyda  Hafal a CAIS i adeiladu ar y berthynas ardderchog yr ydym wedi datblygu gyda’r Trydydd Sector.”

Bydd y gwasanaeth a ddarperir yn adeiladu ar ac yn gwella’r gwaith cyfranogiad presennol a grwpiau sydd yn eu lle yng Nghogledd Cymru, gan gynnwys: –

  • Datblygu Siarter Integredig ar gyfer Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau ar draws Gogledd Cymru
  • Sefydlu rhwydwaith o unigolion sydd yn medru cyfrannu at lywio’r modd y mae gwasanaethau yn cael eu dylunio a’u darparu
  • Cyngor, hyfforddiant, cyfeirio a chefnogaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth a grwpiau gofalwyr ar draws Gogledd Cymru
  • Hyrwyddo’r rôl sydd gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i chwarae rhan yn y broses o recriwtio a dewis staff
  • Adnabod amrywiaethau o ran y rolau sydd gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i’w chwarae ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys enghreifftiau o arferion gorau yn ogystal â’r bylchau neu’r anghydraddoldebau o ran darpariaeth
  • Darparu cyngor arbenigol i’r holl fudd-ddeiliaid a’r darparwyr trydydd sector o ran polisïau, strategaethau ac arferion gorau, a hynny ar lefel genedlaethol.

 Mae’r cytundeb am gyfnod o bum mlynedd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s