‘Flipped it’

Cynhyrchodd Heddlu Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â menter gymdeithasol Eternal Community Media o Wrecsam, ffilm arloesol o dan y teitl ‘Flipped It’. Dangoswyd y ffilm i gynulleidfa wadd yn Theatr Colwyn, Bae Colwyn.

Mae’r ffilm yn trafod hanes tri unigolyn fu’n gaeth i gyffuriau/alcohol, a thrwy rym storïau a cherddoriaeth, yn anelu i chwalu rhwystrau a herio’r canfyddiad eang nad oes gwellhad i rai sy’n gaeth i gyffuriau neu alcohol.

Mae’r ffilm 45 munud o hyd yn adrodd stori Lisa Clutton, Nicky Merexes ac Alan Michael Andrews. Llwyddodd y rhain i drawsnewid eu bywydau – o fod yn droseddwyr cyson er mwyn bodloni caethiwed i gyffuriau neu alcohol, at adferiad fel dinasyddion gweithgar.

RHYBUDD: Mae’r ffilm isod yn cynnwys themâu oedolion a iaith chryf. Cynghorir disgresiwn y gwyliwr.

“Ceir dealltwriaeth dda o’r cyswllt rhwng caethiwed i gyffuriau neu alcohol a throsedd ac anrhefn. Bydd swyddogion yr heddlu yn aml yn ymdrin â phobl a chanddynt broblemau difrifol o ran camddefnyddio sylweddau. Bydd hynny’n aml yn cynnwys arestio ac erlyn troseddwyr cyson. Ar adegau, gall y broses hon deimlo’n ailadroddus a di-fudd o safbwynt y troseddwr, a hefyd o safbwynt swyddog yr heddlu, gyda phob budd-ddeiliad yn rhannu’r farn nad yw’r weithred o arestio ac erlyn yn debygol o achosi unrhyw newid ystyrlon i ymddygiad y troseddwr yn y dyfodol.”

“Fodd bynnag, y realiti yw fod llawer yn canfod y gefnogaeth a’r anogaeth sydd ei hangen arnynt i fyw’n rhydd rhag caethiwed, ac felly’n rhoi’r gorau i ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol, neu’n rhoi’r gorau i droseddu. Mae annog a chefnogi pobl i wella o fudd enfawr i’r gymdeithas ehangach, ac mae’r budd hwnnw i’w weld yn amlwg. Bob tro y bydd swyddog yr heddlu yn dod i gysylltiad â throseddwr cyson sy’n cyflawni trosedd, neu sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol, o ganlyniad i’w gaethiwed yn gyfle i annog a chyfeirio’r unigolyn hwnnw at driniaeth ac adferiad. Ni fydd llawer o droseddwyr ond yn derbyn cymorth pan fyddant wedi cyrraedd y gwaelod un, pan na fydd unrhyw obaith i’r dyfodol a phan fyddant mewn cell ar ôl cael eu harestio unwaith eto.”

Dywediad slang yw ‘Flipped It’ sy’n boblogaidd ymhlith troseddwyr. Mae’n cyfeirio at y weithred o greu swm da o elw ar ôl gwerthu nwyddau wedi’u dwyn neu sylweddau anghyfreithlon. Yng nghyd-destun y ffilm hon, defnyddiwyd y term i ddisgrifio’r ffordd y bydd pobl yn newid mewn modd cadarnhaol a radical wrth symud oddi wrth fywyd o gaethiwed ac anhrefn tuag adferiad a threfn.

Gwnaed y ffilm gan gast a chriw bychan a oedd yn cynnwys swyddogion yr heddlu, swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu, pobl sy’n gwella ar ôl bod yn gaeth i gyffuriau/alcohol a’r fenter gymdeithasol newydd Eternal Community Media (ECM).

Mae Marcus Fair, sylfaenydd ECM mewn cyfnod o adferiad ar ôl treulio pum mlynedd ar hugain yn gaeth i sylweddau ac yn troseddu. Mae’n defnyddio ei brofiadau a’i sylwadau ei hun i gefnogi eraill, ac yn llwyr ymwybodol bod creu ffilmiau wedi bod, ac yn parhau i fod, o gymorth mawr i’w adferiad ei hun.

Caiff y ffilm ei rhannu â swyddogion yr heddlu ar y rheng flaen a’i darparu’n rhad ac am ddim fel adnodd hyfforddi i’r holl asiantaethau sy’n cynnig triniaeth i rai sy’n camddefnyddio sylweddau, sefydliadau adfer a budd-ddeiliaid eraill.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s