Lleihau’r galw ar wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am weithgarwch a chynnydd y ffrwd gwaith Lleihau’r Galw am Alcohol yn ystod trydydd chwarter 15/16.

Y Cefndir:

Fel y soniwyd yn flaenorol, ceir 3 phrif faes gwaith y ceir crynodeb ohonynt yn y tabl isod:

UCHELGAIS: Gweithredu gyda’n gilydd i leihau’r niwed a achosir gan alcohol a’i effaith economaidd, er mwyn inni allu byw bywydau iachach a mwy diogel.
Y NOD: Sicrhau gostyngiad o 10% yng nghostau’r sector cyhoeddus dros gyfnod o 5 mlynedd (£40m)

 

PRIF FEYSYDD GWEITHREDU NODDWR Y PROSIECT ARWEINYDD Y PROSIECT DISGRIFIAD
AIL-ADDYSGU/

GWYBODAETH

PGC/DD Simon Shaw Vicky Jones Addysgu Gweithlu’r Sector Cyhoeddus drwy hyfforddiant Cyngor Byr cydlynol wedi’i dargedu – bydd hyn yn cyrraedd 80,000 o bobl a llawer mwy o ystyried eu plant, eu teuluoedd ac anwyliaid eraill.
CYDWEITHIO AR DRAWS Y SECTOR YN Y CYFRYNGAU Iwan Davies / Andrew Jones I’W GADARNHAU Targedu cyfryngau penodol Gogledd Cymru er mwyn newid negeseuon graddfa fawr a herio rhagdybiaethau a safbwyntiau sy’n bodoli ers tro byd. Sicrhau cefnogaeth y cyfryngau er mwyn cyfleu ein negeseuon.
CYDWEITHIO AR ORFODAETH AR DRAWS PARTNERIAETHAU Andrew Jones Prif Uwch-arolygydd

Jeremy Vaughan

Lleihau Argaeledd a Fforddiadwyedd mewn modd cyson a chydlynol ar draws y rhanbarth

Gwybodaeth

Ceir trosolwg isod o’r cynnydd ym mhob maes dros y cyfnod hwn:

Ail-addysgu / Gwybodaeth

Yn ystod Ch3, cwblhawyd yr hyfforddiant ymyriadau byr ar gyfer alcohol i Swyddogion Heddlu Gogledd Cymru. Mae hyn yn golygu bod holl staff Heddlu Gogledd Cymru bellach wedi’u hyfforddi, sef 2600 o unigolion. Roedd hyn yn cynnwys pecynnau hyfforddi’r hyfforddwr er mwyn 1) sicrhau cynnydd yn nifer yr hyfforddwyr er mwyn cyrraedd y targedau uchelgeisiol a osodwyd a 2) sicrhau model gwaith cynaliadwy. Bydd y model hefyd yn ei gwneud hi’n bosibl i hyfforddi gweithwyr sydd newydd gael eu recriwtio yn rhan o’u rhaglenni cynefino.

Nid yw hyfforddiant ABI wedi cael ei gynnal ar y raddfa hon o’r blaen, ac mae’n cynnig glasbrint i’w weithredu gan sefydliadau eraill o’r sector cyhoeddus.

Yn ystod y cyfnod hwn, derbyniodd Uwch Dîm Arwain Cyngor Conwy hefyd hyfforddiant yn ystod mis Tachwedd. Cafwyd adborth cadarnhaol iawn ynghylch yr hyfforddiant hwn, a dylai hynny weithredu fel catalydd i raeadru ymhellach. Derbyniodd aelodau Bwrdd Gwasanaethau Lleol Wrecsam hefyd yr hyfforddiant ym mis Rhagfyr.

Mae Rheolwr Comisiynu a Datblygu Rhanbarthol Bwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru wedi cychwyn trafodaethau ag Academi Cymru Gyfan, llwyfan e-ddysgu ddwyieithog sydd ar gael i staff awdurdod lleol, cynghorwyr a llywodraethwyr, er mwyn ystyried datblygu rhaglen e-ddysgu i gynnal yr hyfforddiant ar raddfa fawr. Fodd bynnag, oherwydd diffyg ymgysylltiad ar ran Academi Cymru Gyfan, nid yw hyn wedi arwain at ryw lawer o gynnydd. Mae hyn yn parhau i fod yn her, ac efallai y bydd angen mynd ar drywydd opsiynau eraill i’r perwyl hwn.

Mae grŵp ffrwd waith Lleihau’r Galw am Alcohol hefyd wedi dechrau pennu unigolion o drawstoriad o sefydliadau sector cyhoeddus Gogledd Cymru ar gyfer modiwlau Hyfforddi’r Hyfforddwr er mwyn tyfu’r adnodd hyfforddi sydd ar gael. Darperir y sesiynau hyn yn ystod Ch4.

Cyd-gyfathrebu ar Draws y Sector

Mae’r cynllun cyfathrebu sy’n nodi dulliau traddodiadol ac arloesol o ymgysylltu â budd-ddeiliaid allweddol yn parhau i gael ei ddatblygu er mwyn herio rhagdybiaethau sy’n bodoli ers tro byd ynghylch natur dderbyniol alcohol. Y mae hefyd yn ystyried ymgysylltu nid yn unig â’r cyfryngau, ond hefyd â chymunedau lleol er mwyn helpu i ledaenu negeseuon mwy cyfrifol.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn cefnogi Ymgyrchoedd Gorfodi Heddlu Gogledd Cymru drwy gyfleu negeseuon iechyd a chyfeirio pobl at wasanaethau cymorth. Bu hyn yn arbennig o bwysig dros gyfnod y Nadolig, pan roddwyd yr Ymgyrch Diogela dy Ddiod ar waith ar draws Gogledd Cymru, o dan arweiniad CBSW. Roedd hyn yn cynnwys ymgyrch radio Ranbarthol er mwyn cyfleu negeseuon allweddol i’r cyhoedd ynghylch yfed yn gyfrifol, er mwyn sicrhau y gallant fwynhau noson allan ddiogel a phleserus. Roedd yr ymgyrchoedd radio hefyd yn cynnwys profiadau o ddigwyddiadau mewn sefydliadau addysg uwch ledled Gogledd Cymru er mwyn amlygu’r problemau a gweithredu negeseuon allweddol i osgoi yfed yn ormodol cyn mynd allan a chadw’n ddiogel. Teimlwyd bod y rhain wedi bod yn effeithiol. Roedd yr hysbysebion yn cynnwys galwad i weithredu fel bod pobl yn cael eu cyfeirio i’r wybodaeth a’r adnoddau perthnasol er mwyn cael gwybod mwy. Dengys arwyddion cynnar fod yr ymgyrch wedi arwain at gynnydd o 618% yn y nifer sy’n lawrlwytho’r ap Un Ddiod, Un Clic.

Mae offer cyfathrebu wedi cael eu datblygu a’u cylchredeg i’r holl bartneriaid sy’n cynnig adnoddau; cardiau crafu / deunyddiau hyrwyddo sy’n tynnu sylw at y defnydd o alcohol.

Rydym wedi cysylltu ag Alcohol Concern i gefnogi gwaith ar y cyd a datblygiad adnoddau ar gyfer wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol. Y nod yw sicrhau bod modd i’r staff rheng flaen gynnal ymgyrchoedd cenedlaethol ar gyfer y boblogaeth leol.

Mae arweinwyr cyfathrebu o amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus Gogledd Cymru wedi bod yn parhau i gyfarfod er mwyn cytuno ar ddulliau o weithio, archwilio cyfleoedd ar lefel sefydliad, pennu mesuriadau i arfarnu gweithgarwch a gweithredu calendr blynyddol drwy fanteisio ar berthnasoedd yn y cyfryngau a chyfleoedd lleol.

Er mwyn deall natur ein cynulleidfaoedd targed fel bo modd inni ymgysylltu’n effeithiol â grwpiau risg allweddol o fewn ein poblogaeth, mae ICC wedi cyflawni gwaith Cipolwg/data. Mae tri segment wedi’u nodi fel targedau ar gyfer negeseuon/ymgysylltu – fe’u dewiswyd oherwydd eu maint a’u heffaith ar wasanaethau cyhoeddus.

·         Lash Lads (dynion dan 35 oed)

·         Sauvignon Superwomen (menywod 45-60)

·         Aging Enjoyers (50+)

Y bwriad yw gweithio gyda’r grwpiau hyn er mwyn deall y mathau mwyaf effeithiol o negeseuon y gellir eu targedu atynt er mwyn newid eu hymddygiad o ran alcohol. Dylai hynny gael effaith sylweddol gan leihau’r galw drwy ddefnyddio dulliau cyfathrebu sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Dyma brosiect cyffrous ac arloesol, ac yn ystod Chwarter 3 cynhaliwyd ymarfer tendro gan ICC er mwyn ofyn i ddarparwyr symud y gwaith yn ei flaen. Yn dilyn proses gystadleuol, dyfarnwyd y contract i Social Change UK.

Cynhelir y gwaith ymchwil dros y 3 mis nesaf. Y cynnig yw cynnal ‘uwchgynhadledd fechan’ ar gyfer y grŵp Lleihau’r Galw am Alcohol, y Bwrdd Cynllunio Ardal a grŵp Cyffuriau ac Alcohol Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cynhelir y digwyddiad ar 6 Mai. Yn yr uwchgynhadledd alcohol, bwriedir rhannu canfyddiadau’r ymchwil a chynllunio’r dull o dargedu’r tri segment.

Mae ymgyrch recriwtio ar y gweill er mwyn ceisio ymgysylltu â’r tri segment a restrir uchod. Isod, nodir y dulliau ar gyfer pob segment, ynghyd â’r fethodoleg a ddefnyddir

–       Lads Lash: Byddwn yn cynnal grŵp ffocws gyda dynion 25-34 oed yng Ngwynedd, lle ceir lefelau uchel o yfed mewn pyliau ac yfed trwm. Yn fwy penodol, byddwn yn targedu Caernarfon, sydd wedi’i nodi’n ardal a chanddi lefel uchel o dderbyniadau i’r ysbyty yn gysylltiedig ag alcohol. Byddwn yn recriwtio ar gyfer y sector hwn drwy glybiau chwaraeon, fel rygbi, pêl droed a chlybiau snwcer yn bennaf.

–       Sauvignon Superwomen: Datgelodd data o’r swyddfa ystadegau gwladol fod cyfran sylweddol o’r segment hwn wedi’i lleoli yn ardal Sir y Fflint. Gallai fod yn fwy anodd recriwtio unigolion o’r segment hwn i grwpiau ffocws, felly bydd angen inni ddefnyddio dull gwahanol o ymchwilio. Ar gyfer y segment hwn, byddwn yn mabwysiadu cyfweliadau gan gyfoedion – bydd hyn yn golygu ein bod yn cyfweld â phum pâr o fenywod yn y segment hwn gan eu cyfweld ar yr un pryd, a rhoi cyfle iddynt holi ynghylch ymddygiad ac agweddau’r naill a’r llall. Byddwn yn cydweithio â rhwydweithiau busnes lleol yn ogystal â chyflogwyr yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus ar gyfer menywod mewn swyddi rheoli neu broffesiynol.

–       Evening Enjoyers: Ceir lefelau yfed alcohol uchel ymhlith dynion a menywod y segment hwn, a chynnydd yn nifer y derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys sy’n ymwneud yn benodol ag alcohol. Yn seiliedig ar ddata’r swyddfa ystadegau gwladol ar gyfer clystyrau daearyddol a lefelau yfed alcohol, a derbyniadau i’r ysbyty sy’n ymwneud yn benodol ag alcohol fesul ardal, rydym yn anelu i weithio gyda’r segment hwn yng Nghonwy, yn enwedig yn ardaloedd Bae Colwyn, Llandudno a Chonwy. Rydym yn gweithio gyda chanolfannau cymuned i recriwtio unigolion i’r segment hwn er mwyn cynnal grŵp ffocws.

Gorfodaeth Draws-sector

Cynhaliwyd ymgyrch dymhorol lawn ar gyfer y Nadolig yn ystod mis Rhagfyr, er mwyn gwrthweithio troseddau treisgar yn gysylltiedig ag alcohol a sicrhau economi ffyniannus a diogel gyda’r nos i rai a oedd yn dathlu’r Ŵyl.

Bu Heddlu Gogledd Cymru yn cydweithio â’r 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru i gynnal sawl ymgyrch, gan gynnwys y canlynol:

·         Patrolau Heddlu amlwg yn ystod Economi’r Nos ar sawl dyddiad allweddol

·         Ymweliadau Trwyddedu – ar benwythnosau ac ar ddyddiadau allweddol gyda staff trwyddedu’r Awdurdod Lleol, a oedd yn cynnwys ymweliadau ag eiddo trwyddedig a gwiriadau ar/oddi ar yr eiddo hwnnw.

·         Rhoddwyd Marsialiaid tacsi, bugeiliaid y stryd, Ambiwlans Sant Ioan a’r Groes Goch Brydeinig ar waith ym Mangor, Caernarfon, Prestatyn, Y Rhyl, Llandudno a Wrecsam er mwy sicrhau diogelwch y rhai oedd yn mynd allan i fwynhau gyda’r nos.

·         Ci cyffuriau HGC

·         Staff diogelwch ar safleoedd ysbytai ar ddyddiadau allweddol

·         Cerbyd cris dwbl pwrpasol i ddarparu cefnogaeth ar gyfer pob digwyddiad trais domestig ac ymweliadau rhagweithiol i ymgysylltu â phobl risg uchel y ceir amheuon blaenorol yn eu cylch.

·         Car brysbennu iechyd meddwl sy’n cynnwys Gweithiwr Iechyd Meddwl a swyddog heddlu dynodedig sy’n cydweithio mewn digwyddiadau lle gallai iechyd meddwl yr unigolion dan sylw fod yn ffactor. Drwy ddefnyddio gweithiwr iechyd meddwl hyfforddedig ochr yn ochr â swyddog heddlu, gellir rhannu gwybodaeth yn well. Dylai hynny alluogi swyddogion i ddeall yn llawn yr hyn sy’n creu’r galw, a sut i ddatrys y problemau cysylltiedig.

Mae’n bwysig nodi bod Canolfan Triniaeth a Lles Alcohol Wrecsam, Hafan y Dre, wedi agor yn ystod y cyfnod hwn, sy’n rhan allweddol o’r agenda i leihau’r galw am alcohol. Ei bwrpas yw darparu amgylchedd diogel er mwyn ymdrin â digwyddiadau sy’n gysylltiedig ag alcohol, gan gadw adrannau damweiniau ac achosion brys yn rhydd i ofalu am y rhai mwyaf anghenus. Y mae hefyd yn rhoi cefnogaeth les i unigolion sy’n fwy agored i niwed ac sydd felly’n wynebu mwy o risg yn sgil goryfed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.